1947-1948  Very Rev. Canon Vladimir Hrabec                        
1948-1950  Rev. Stephen Bachynsky                 
1950-1951  Rev. Michael Kulynych                    
1951-1952  Rev. Paul Graskow                   
1952-1953  Very Rev. Canon Vladimir Hrabec                   
1953          Rev. Vladimir Maselko                       
1953-1955  Most Rev. Stephen Sulyk                
1955          Very Rev. Jaroslav Fedyk              
1955-1957  Rev. John Zrada
1957          Rev. Andrew Mykyta              
1957-1958  Rev. Paul Burak             
1958-1959  Rev Oryst M. Balaban   
1959-1961  Rev. John Malaschuk    
1961-1964  Rev. Andrew Baunchalk  
1964-1965  Rev. Anthony Radchuk   
1965-1966  Rev. Edward Levandusky
1987-1988  Rev. Michael Bliszcz

(Note: As of August 14, 1966, the Assistant Pastors served at St. Anne’s Mission, but under the jurisdiction of Holy Trinity Parish.)

1966-1968  Rev. Edward Levandusky
1968-1969  Rev. Robert Hnatyshyn
1969-1970  Rev. Msgr. Richard Seminack
1970-1975  Rev. Msgr. Michael Rewtiuk

Pastors

1909-Present

Assistant Pastors
1947—1975


1909          Rev. Michael Balogh
1909-1918  Rev. Basil Zacerkovny
1918-1921  Rev. Basil Staciuk
1922          Rev. Contantine Kurylo
1922          Rev. Nicholas Strutynsky
1923          Rev. John Zaharko
1923          Rev. Stephen Waschyshyn
1923-1927  Rev. Myron Danylovych
1931-1933  Rev. Anthony Strotsk
1933          Rev. Marion Stankaninec
1933          Rev. John Dzendzera
1933-1940  Rev. John Zabawa
1940-1943  Rev. Peter Poniatision
1943-1948  Rev. Peter Oleksiw
1948-1950  Archpriest Isidore Nahayewsky
1950-2005  Rev. Msgr. Leo Adamiak
2005-2007  Rev. Joseph Tamburro
2007          Rev. Peter Tomas
2007-2008  Rev. Andrew Marko
2008-2012  Rev. Steven Zarichny
2012-Pres   Rev. Lubomyr Zhybak